Nasab Saiyidina Rasulullah al-Musthafa

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد سيد المرسلين. صلاة دائمة تدوم إلى يوم الدين. وعلى آل سيدنا محمد و أزواجه وذريته الطاهرين. و صحبه النجوم الهادى فى أمور الدين و الدال على مهمة بذكر مولد خاتم المرسلين. و على التابعين و تابع التابعين المرشدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله. أما بعد


Rasulullah s.a.w. panutup segala Nabi dan Rasul yang menjadi Rahmat bagi seluruh alam adalah Saiyidina Muhammad bin ‘Adullah dari Ibunda (baca: Isterinya) Aminah binti Wahab az-Zuhriyah[1] al-Quraisyiah.
 • Abdullah anak ‘Abdul Muth-thalib dari Ibunda Fathimah binti ‘Amru al-Makhzumiyah[2] al-Quraisyiah.
 • ‘Abdul Muth-thalib anak Hasyim dari Ibunda Salma binti ‘Umar an-Najjariyah[3] al-Khazrajiyah.
 • Hasyim anak ‘Abdul Manaf dari Ibunda ‘Atikah binti Murrah as-Sulamiyah[4].
 • ‘Abdul Manaf anak Qushay dari Ibunda Hubbiy binti Halil al-Khuza’iyah[5].
 • Qushay anak Kilab dari Ibunda Fathimah binti Sa’d dari Negeri Yaman dari Kabilah Azda Syanu-ah.
 • Kilab anak Murrah dari Ibunda Hindun binti Sarir dari Bani Fihr bin Malik.
 • Murrah anak Ka’ab dari Ibunda Wahsyiah binti Syaiban dari Bani Fihr juga.
 • Ka’ab anak Lu-ay dari Ibunda Ummu Ka’ab Mariyah binti Ka’ab dari Bani Qudha’ah.
 • Lu-ay anak Ghalib dari Ibunda Ummu Lu-ay Salma binti ‘Amru dari Bani al-Khuza’iy.
 • Ghalib anak Fihrin dari Ibunda Ummu Ghalib Laily binti Huzail.
Menurut pendapat kebanyakan Ulama, yang dimaksud dengan Quraisy adalah Fihrin.
 • Fihrin anak Malik dari Ibunda Jandalah binti al-Harb dari Bani Jurhum.
 • Malik anak an-Nadhri dari Ibunda ‘Atikah binti ‘Adwan dari Bani Qais ‘Ailan.
 • an-Nadhri anak Kinanah dari Ibunda Barrah Binti Murr bin Idd.
 • Kinanah anak Khuzaimah dari Ibunda ‘Awwanah binti Sa’d dari Bani Qais ‘Ailan.
 • Khazaimah anak Mudrikah dari Ibunda Salma binti Aslam dari Bani Qudha’ah.
 • Mudrikah anak Ilyas dari Ibunda Khandaf, seorang wanita teladan dalam hal kehormatan dan keperkasaan.
 • Ilyas anak Mudhar dari Ibunda ar-Rabbab binti Jundah bin Ma’d.
 • Mudhar anak Nizar dari Ibunda Saudah binti ‘Ak.
 • Nizar anak Ma’d dari Ibunda Mu’anah binti Jauyam dari Bani Jurhum.
 • Mu’ad anak ‘Adnan.
Inilah nasab Rasulullah yang mulia yang telah disepakati (muttafaqun ‘alih) oleh Ulama Tarikh dan Ulama Hadits. Adapun nasab beliau setelahnya terdapat perbedaan pendapat, namun semua sepakat bahwa nasab Rasulullah s.a.w. sampai kepada Nabi Isma’il bin Nabi Ibrahim sebagai bapak bangsa Arab al-Musta’ribah.[6]
Adapun nasab Rasulullah dari pihak Ibunda adalah Aminah binti Wahhab ‘Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilab. Jadi nasab Rasulullah dari pihak Ibunda bersatu dengan pihak Ayahanda beliau yaitu Kilab bin Murrah.


Catatan:
[1] Bani Zahrah bin Kilab dari suku Quraisy
[2] Bani Makhzum bin Yaqdhah bin Murrah dari suku Quraisy
[3] Bani Najjar dari suku al-Khazraj, salah satu dari dua Kabilah yang mendiami kota Madinah. Suku lainnya bernama al-Aus, Aus dan Najjar adalah dua bersaudara. Setelah hijrah ke Madinah Rasulullah menamakan kedua Kabilah tersebut dengan Anshar.
[4] Bani Salim bin Manshur, salah satu Kabilah Qais ‘Ailan bin Mudhar
[5] Bani Khuza’ah bin ‘Amru, salah satu Kabilah Qum’ah bin Ilyas bin Mudhar. Kabilah inilah yang menguasai Ka’bah sebelum Quraiys.
[6] Syaikh Muhammad Khudhari Bek, Nurul Yaqin fi Sirati Saiyidil Mursalin, hal. 3-5, cet. 11, Syirkah Bungkul Indah. Surabaya. Indonesia [Note: Ringkasan].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar