al-Quranul Karim

 al-Quranul Karim
 oleh : H. Aboebakar

Ditengah sahara lingkungan gurun
Dibalik gunung batu bertjelah
Disanalah engkau mulai turun
Sebagai mu'djizat kalamullah
Engkau membawa suluh Tuhan
Didalam gelap pantjaroba
Engkau memadamkan perbantahan
Meletakkan dasar kasih dan iba

Sinarmu mendjerami bukit dan alas
Segenap Asia ! Seluruh buana !
Dibawah arus iman ichlas
Ketimur kebarat, daksina paskina
Kini meskipun dipadang pasir
Atau dibawah pohon kelapa
Batjaanmu berombak selalu berdesir
Menggetarkan djiwa umat Mustafa

Sadjak gubahan sukar ditiru
Isi tersirat dibalik faham
Irama membuat hati terharu
Mengharu pikiran menjentuh rasa
Menghidupkan roh semangat jang mati
Engkau memimpin senantiasa
Membawa tuntunan Rabbul 'Izzati

Ingin, Engkau dimasa tjobaan
Dikala was-was bertjemas diri
Meneguhkan iman dengan batjaan
Menggerakkan roh zaman bahari


Dikutip dari buku : Sedjarah Al-Quran
Oleh : H. Aboebakar (Meulaboeh Atjeh)
Cetakan : IV
Penerbit : Sinar - Bupemi. Surabaja - Malang. 1956
Harga : Rp. 24,20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar